Privacy

Real Estate

Wij nemen uw privacy serieus

Casarion is een merk van Community Hypotheken B.V.

Community Hypotheken, gevestigd te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens. Wij houden ons aan de relevante wet- en regelgeving voor gegevensbescherming. Dit is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op deze webpagina vind je een beknopt overzicht over onze verwerking van uw persoonsgegevens. Voor een compleet overzicht van ons privacy beleid kunt u onze Privacy Notice downloaden.

Download Privacy Notice (.pdf)

Doeleinden van de persoonsgegevens die wij verwerken

Een van de beginselen van privacywetgeving is om de doeleinden tot verwerking duidelijk te maken. Wij kunnen je alleen krediet verstrekken als wij benodigde informatie van je ontvangen. Hierbij denken wij kieskeurig na over de informatie die we van je opvragen. Zo voorkomen wij dat wij onnodige informatie verwerken. Op deze manier verzamelen wij alleen informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Voor een volledig overzicht kun je onze Privacy Notice downloaden.

Het bewaren van uw persoonsgegevens

Ontvangen wij informatie van je die niet relevant is voor je dossier of niet voor ons bestemd is? Dan zullen wij deze direct verwijderen. Indien wij wel gronding zien je gegevens te verwerken, dan bewaren wij je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Dit betekent dat gegevens worden bewaard zolang het nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken of zolang de wet ons verplicht. Voor bepaalde gegevens is dit een termijn van maanden, voor andere van jaren. Voor een volledig overzicht kun je onze Privacy Notice downloaden.

Grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Als wij je een lening gaan verstrekken, dan verwerken wij je persoonsgegevens. Hiertoe beroepen wij ons op een of meerdere van de volgende drie grondslagen van de AVG:

  • Het is noodzakelijk voor het aangaan dan wel de uitvoering van de overeenkomst met ons;
  • Je hebt ons toestemming gegeven voor het verwerken van bepaalde gegevens;
  • Wij zijn in sommigen gevallen wettelijk verplicht om je gegevens te verwerken (onder meer in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

Overzicht van onze verwerkingsdoeleinden

  • Om contact met je op te nemen
  • Om te onderzoeken of we je als klant kunnen accepteren
  • Om je kredietaanvraag te beoordelen
  • Om onze dienstverlening aan je mogelijk te maken
  • Om aan onze wettelijke en (vooraf bekendgemaakte) contractuele verplichtingen te voldoen

Toestemming om je gegevens te verwerken

Als wij gegevens van je verwerken die niet per se noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de leningsovereenkomst die wij met je hebben (en waarvoor geen wettelijke grond bestaat), dan zullen wij je om toestemming vragen op het moment dat wij gegevens van je opvragen. Zo zorgen wij voor een juiste, transparante verwerking van je persoonlijke gegevens en waarborgen we de integriteit en vertrouwelijkheid. Voor meer informatie kun je onze Privacy Notice downloaden.

Bescherming van je persoonsgegevens

Wij nemen maatregelen om je gegevens te beschermen. Zo voorkomen wij verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging van je persoonsgegevens. Wij hebben de beheersmaatregelen rondom de bescherming van je gegevens vastgelegd in ons interne beheersingsysteem. Wij werken met beveiligde netwerken en gebruiken versleutelde informatie als we met je communiceren. Aan de hand van procesbeschrijvingen en werkinstructies zorgen we ervoor dat je gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Bij Casarion vinden er audits plaats van onafhankelijke partijen om te controleren of wij op correcte en rechtmatige wijze met je gegevens omgaan.

Het bewaren van je persoonsgegevens

Ontvangen wij informatie van je die niet relevant is voor je dossier of niet voor ons bestemd is? Dan zullen wij deze direct verwijderen. Indien wij wel grond zien je gegevens te verwerken, dan bewaren wij je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Dit betekent dat gegevens worden bewaard zolang het nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken of zolang de wet ons dat verplicht. Daarna worden je gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Voor meer informatie over het bewaren van uw persoonsgegevens kun je onze Privacy Notice downloaden.

De reden waarom wij persoonsgegevens bewaren

Als kredietverstrekker is het belangrijk voor ons om onze dossiers op orde te hebben. Zowel vanuit een bedrijfs- als een wet- en regelgevingsperspectief voelen wij ons hiertoe genoodzaakt. Dit vergt een compleet klantdossier met daarin alle informatie die relevant is voor het beheer van de lening. Hiertoe behoort bijvoorbeeld ook een geschiedenis van de correspondentie. Voor meer informatie kunt u onze Privacy Notice downloaden.

Samenwerking met derde partijen

Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens. Zo delen wij je gegevens niet met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om onze dienstverlening als kredietverstrekker mogelijk te maken. Indien wij je gegevens delen met derde partijen, zorgen wij dat we de juiste overeenkomsten en afspraken hebben gemaakt om de veiligheid van je gegevens te waarborgen. Wij stellen dezelfde eisen aan onze partners als die we aan onszelf stellen. De derde partijen waarmee wij samenwerken kiezen we zorgvuldig uit. Met deze partijen sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het juiste gebruik van je gegevens te kunnen borgen. Voor een volledig overzicht kun je onze Privacy Notice downloaden.

Bijwerken van de Privacy Notice

We kunnen de Privacy Notice van tijd tot tijd aanpassen om zaken te verduidelijken. Als we wijzigingen doorvoeren in ons bedrijf die relevant zijn voor gegevensbescherming, zullen wij de Privacy Notice actualiseren (bijvoorbeeld als er wijzigingen zijn in ons kredietaanvraagproces waardoor we meer of andere persoonlijke gegevens gaan verwerken). We zorgen ervoor dat onze wijzigingen te allen tijde in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Heb je vragen over privacy en het verwerken van je persoonsgegevens?

Neem contact met ons op